ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályba lépés dátuma: 2022.06.16.

Személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) mindenkori rendelkezéseinek betartásával kezeljük.

Jelen tájékoztató célja, hogy biztosítsa az érintettek számára a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott adatkezelési szabályaink megismerését.

1. Adatkezelő

Az Adatkezelő
Neve: Balagile Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2000 Szentendre, Deli Antal utca 14.
Cégjegyzékszáma: 13-09-196798 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által vezetve) Adószáma: 13718738-2-13
Törvényes képviselője: Tornai Balázs Gergő ügyvezető
Email címe: info@balagile.com

2. A tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van. A jelen tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettekkel való kapcsolat során az Adatkezelő kapcsolat-felvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja az érintettnek az Adatkezelő rendelkezésére álló elérhetőségeit. Kérésére az Adatkezelő például megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát, vagy igazolja a tájékoztató érintettek általi megismerését.

3. Specifikus adatvédelmi feltételek

Egyes külön esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak. Ilyen például az Adatkezelő által a weboldalain használt cookiek-kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztató.

Az érintettek vagy egyéb személyek / szervezetek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban kötelesek az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani. Így különösen, megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell rendelkezzenek a személyes adatok átadására (például: kapcsolattartók, hozzátartozók adatainak megadása esetén). Ha az Adatkezelő tudomására jut, hogy valamely érintett adatait hozzájárulása vagy egyéb megfelelő jogalap nélkül közölték, úgy az adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törölheti, emellett az érintett jogosult a jelen tájékoztató szerinti jogok és jogorvoslati lehetőségek gyakorlására. Az Adatkezelő nem felelős az érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

4. A kezelt adatok köre, célja jogalapja és időtartama

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama az adatkezelési célok szerinti csoportosításban az alábbiakban kerül bemutatásra. Ha egy adatkezelési cél az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelő a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az adatkezelés időtartamaként a jelen Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – „Ptk.” – 6:25. § (2)]. Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől számított egyéves – egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos – határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból a fenti időtartamnál kevesebb van hátra [Ptk. 6:24. § (2)].

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („Számv. tv.”) meghatározott 8 éves adatmegőrzési idő onnantól számítandó, hogy az adott évben felmerült egy, az adathoz kapcsolódó könyvelési tétel vagy a beszámoló/könyvelés bármilyen módon az adott adatra támaszkodott. A gyakorlatban: ha az adat olyan szerződésben szerepel, amely alapján több teljesítés történik (például egy szerződés alatt több szolgáltatást nyújtanak), minden egyes teljesítéstől külön számítandó a 8 év, mert az egyes teljesítésekről külön készül számla, ami alapján könyvelik az adott ügyletet.

adatkezelés célja

kezelt adat

adatkezelés jogalapja

adatkezelés időtartama

e-mailen, vagy a honlapon keresztül szolgáltatások iránt érdeklődők tájékoztatása, kapcsolattartás

név, kapcsolattartási név, e-mail, telefonszám

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)]

az érintett hozzájárulásának visszavonása, de legfeljebb 90 nap

szerződött partnerekkel történő kapcsolattartás

partner neve, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

a szolgáltatás teljesítését, vagy megszűnését követő 6 hónap

szerződések teljesítése képzési szolgáltatásaink igénybevétele során

név, születési név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, iskolai végzettség, lakcím, e-mail cím,

az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési idő

számlakiállítás

számlázási név, számlázási cím, adószám

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)], az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

Vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Hírlevél küldése az aktuális szolgáltatásokról, eseményekről, akciókról, ajánlatokról. Piackutatás, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés.

A hírlevelek küldése során profilalkotás nem történik.

e-mail cím, érdeklődési kör

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)]

A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás).

panaszkezelés

A panaszos által a panasszal kapcsolatosan (korábbi megrendelés) megadott személyes adatok, így különösen vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az egyes vásárlások adatai, számlázási cím.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)]

Az igény érvényesíthető-sé gének elévülési ideje.

A személyes adatok az érintett maga adja meg az Adatkezelő részére, az Adatkezelő az érintettekről személyes adatot más forrásból nem gyűjt és tárol.

Adatkezelő automatizált módon történő adatkezelést – ideértve a profilalkotást is – nem végez.

5. Adattovábbítás és adatfeldolgozók

A személyes adatai kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek előzetesen megfelelő garanciákat nyújtottak a GDPR követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A szerződéses partner úgynevezett adatfeldolgozóként jár el, a személyes adatokat az Adatkezelő nevében kezeli.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. Egyes esetekben előfordulhat, hogy az Adatkezelő egyes személyes adatokat Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országbeli szolgáltatóhoz továbbítja. Az Adatkezelő a személyes adatok címzettjeitől ilyen esetekben megköveteli, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak, így különösen a GDPR 46. cikk (2) bekezdése szerinti általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazzanak.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi partnereket veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó (név, cím)

Tevékenysége

Websupport Magyarország Kft. (Tárhelypark)
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

informatikai tárhely szolgáltatás

Tornai Balázs e.v. – 2000 Szentendre, Deli Antal utca 14.

Vöröss Beatrix e.v. – 2000 Szentendre, Deli Antal utca 14.

Kocsisné Hetes Réka Klára e.v. –

1107 Budapest, Üllői út 130. V. lph. fsz. 1.

számlázás

S és G Bt.; 2000 Szentendre, Eper utca 11.

könyvelési feladatok

Pest Vármegyei Kormányhivatal;
1052 Budapest, Városház utca 7.

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer üzemeltetése
(Az Adatkezelő a felnőttképzők adatszolgáltatási kötelezettségét – beleértve a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeit is – a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül teljesíti.)
További információk: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760 379

page4image48575488

Amazon Web Services, Inc.
(410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States of America)

informatikai felhő-szolgáltatás az EU-n belüli szervereken

Előfordulhat olyan eset, hogy érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak átadhatja ezen feladatok ellátása végett.

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói, akik kötelesek a tudomásukra jutott érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat titokban tartani és azt bizalmasan kezelni.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Ennek megfelelően Adatkezelő szigorú biztonsági előírásokat követ az érintettek adatainak tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és a különböző sérülések vagy külső támadások elleni védekezés során. A személyes adatokat Adatkezelő, amennyiben az adat elektronikus formában áll rendelkezésére egy külön helyiségben, kulccsal elzárt és jelszóval védett szerveren, illetve az Amazon Web Services felhőszolgáltatás keretében tárolja. Papír alapú adathordozó esetében elzárva, külön helyiségben, az Adatkezelő irattárában történik a tárolás.

7. Érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azzal kapcsolatos lényeges információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő – amennyiben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn – indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos panasszal az alábbi szervezethez fordulhat. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

Az érintett által megadott minden adatért csak és kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat hibás vagy téves vagy az érintett harmadik személy bármilyen személyes adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelő kizárja. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait adja meg, úgy köteles az erre megfelelő hozzájárulással rendelkezni.

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Személyes adat jogos érdek alapján történő kezelése esetén az Adatkezelő érdekmérlegelést végez, melynek során kizárólag azokra az adatokra korlátozza adatkezelését, melyek a cél eléréséhez feltétlenül szükségesek, és amelyek nem járnak más jogos érdekek aránytalan sérelmével.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal, hogy a változásokról kellő időben értesíti az érintett személyeket.